صنعتی معدنی فرزانگان کانسار پارس

Company management chart

2020-11-21 10:54 | biography
share it
Aluminum ($ per ton): 2,331.00 Copper ($ per ton): 9,415.00 Zinc ($ per ton): 2,842.00 Nickel ($ per ton): 16,063.00 Lead ($ per ton): 2,025.00 Tin ($ per ton): 27,940.00 Cobalt ($ per ton): 49,820.00 Gold ($ per ounce): 1,770.30 Silver ($ per ounce): 25.780 Magnesium ($ per ton): 2000 Magnesium Oxide ($ per ton): 200 Alumina ($ per ton): 610 نرخ مواد معدنی